การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก

สิ่งมีชีวิ่ทุกชนิดต่างก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมพยายาม
    หลบหลีกจากศรัตรู  ภัยจากธรรมชาติ  เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข
    ถ้าสิ่งมีชีวิตประเภทใดไม่สามารถปฏิบัติได้ดังกล่าวข้างต้น  ก็จะผลให้จำนวน
    การตายสูงขึ้นเรื่อย ๆ  การเกิดใหม่ก็มีน้อยลง  ในที่สุดจะสูญพันธุ์จากโลก  มีพืช
    แลสัตว์หลายชนิดที่ไม่สามารถดำรงพันธุ์ให้อยู่ได้ถึงปัจจุบัน
                   การสืบพันธุ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสิ่งมีชีวิตเพราะการสืบพันธุ์
    เป็นการถ่ายทอดลัษณะของตนเองให้ลูกหลานสืบต่อไปเรื่อย ๆ พืชก็เช่นเดียวกัน 
   เมื่อเจริญเติบโต  มีความสมบูรณ์พอ  ก็จะผสมพันธุ์หรือขยายพันธุ์
   ให้มีลูกหลานเพิ่มจำนวนมากขึ้น
                             พืชดอกมีวิธีการสืบพันธุ์  2   แบบ  คือ
                  1.  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ  สิ่งสำคัญที่บอกเพศของพืชดอก  คือ  
    เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศจึงเป็นการสืบพันธุืที่เกิด
    การผสมระหว่างละอองเกสรตัวผู้กับไข่ในรังไข่ของเกสรตัวเมีย  เมื่อผสมกัน
    แล้วก็เจริญเติบโตเป็นเมล็ด  ซึ่งนำไปเพาะจะสามารถงอกเป็นพืชต้นใหม่ได้
    กระบวนการในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก  คือ  การถ่าย
    ละอองเกสร  และผสมเกสร
                  2.  การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ  เป็นวิธีการสืบพันธุ์อย่างง่าย  ๆ  
    ของพืชที่จะเกิดต้นใหม่ได้โดยไม่ต้องใช้เมล็ด  หรือการผสมเกสรแต่อย่างใด
    พืชดอกมีวิธีการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศอยู่หลายวิธี  เช่น  การงอกต้นใหม่
    จากส่วนต่าง ๆ  เช่น  กล้วย  ขิง  ข่ง  งอกเป็นลําต้นใหม่จากลําต้นที่อยู่ใต้ดิน
    ที่เรีอกว่า  การแตกหน่อ  มันสําปะหลัง  อ้อย  ตัดเอาส่วนของลําต้นที่มีตา  และ
    ปล้องอยู่เพียงท่อนหรือสองท่อนไปปักชํา  ต้นใหม่ก็จะงอกออกตรบริเวณตา
    กะเพรา  โหระพา  ชบา  เข็ม  นําต้นหรือกิ่งไปปักชําขึ้นเป็นต้นใหม่ได้เช่น
    เดียวกัน  ใบของพืชบางชนิด  เช่นควํ่าตาหงายเป็น  กุหลาบหิน  นําไปเพาะ
    ให้เกิดเป็นต้นใหม่ได้
                  ในปัจจุบันมนุยษ์ได้ศึกษาค้นคว้า  ทําการทดลอง  จนสามาถรช่วย
    ให้พืชมีการพืชมีการสืบพันธ์โดยไม่อาศัยเพศได้อย่างกว้างขวางอีกหลาย
    วิธี  และเป็นที่นิยมโดยทั่วไป
                  อย่างไรก็ตาม  การสืบของพืชทั้ง 2 วิธีข้างต้นก็มีความสําคัญต่อ
    พืชไม่น้อยไปกว่ากัน  เพราะพืชบางชนิดต้องสืบพันธุ์โดยอาศัยเพศเท่านั้น
    บางชนิดไม่ต้องอาศ้ยเพศ  บางชนิดอจาไช้ทั้ง 2  วิธี   การสืบพันธุ์ของพืช
    จึงขึ้นอยู่กับชนิดของพืชด้วย 
                         

                    

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: